Doradztwo zawodowe

 

 

 DORADZTWO ZAWODOWE

 

 

 

 


REKRUTACJA
DO
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Postępowania rekrutacyjne będą prowadzone w tym samym czasie, ale każda szkoła
utworzy ODRĘBNE KLASY dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum


Kryteria rekrutacji:

 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów,
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego,
 • szczególne osiągnięcia ucznia,
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
 • aktywność społeczna.
 
Kto będzie przyjęty do szkoły w pierwszej kolejności?
 • Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organiozowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej;
 • wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty,
  a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.
 
KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Maksymalna liczba
punktów1
Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego 18 pkt
ocena z matematyki 18 pkt
ocena z I przedmiotu 18 pkt
ocena z II przedmiotu 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 =
35 pkt
wynik z mateamtyki 100% x 0,35 =
35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 =
30 pkt

 

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW
GIMNAZJUM
Maksymalna liczba
punktów1
Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego 18 pkt
ocena z matematyki 18 pkt
ocena z I przedmiotu 18 pkt
ocena z II przedmiotu 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,2 =
20 pkt
wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 =
20 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,2 =
20 pkt
wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2 =
20 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 =
20 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Nie przelicza się1Za oceny wyrażone w stopniu 1) celującym - przyznaje się po 18 pkt; 2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 pkt; 3) dobrym - przyznaje sie po 14 pkt; 4) dostatecznym - przyznaje się po 8 pkt; 5) dopuszczającym - przyznaje się
po 2 pkt.

 


              

TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym W terminie dodatkowym
JĘZYK POLSKI
15 kwietnia 2019r.

godz. 9:00 (poniedziałek)
JĘZYK POLSKI
3 czerwca 2019r.

godz. 11:00 (poniedziałek)
MATEMATYKA
16 kwietnia 2019r.

godz. 9:00 (wtorek)
MATEMATYKA
4 czerwca 2019r.

godz. 11:00 (wtorek)
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
17 kwietnia 2019r.

godz. 9:00 (środa)
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
5 czerwca

godz. 11:00 (środa)


termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty 14 czerwca 2019r.
termin przekzania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019r.
termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019r

 


 

 

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

W terminie głównym

w terminie dodatkowym

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
10 kwietnia 2019r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie: 9:00

z zakresu języka polskiego: 11:00

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
3 czerwca 2019r. (poniedziałek)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie: 9:00
z zakresu języka polskiego: 11:00
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
11 kwietnia 2019r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych: 9:00
z zakresu matematyki: 11:00
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
4 czerwca 2019r. (wtorek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych: 9:00
z zakresu matematyki: 11:00
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
12 kwietnia 2019r.
na poziomie podstawowym: 9:00
na poziomie rozszerzonym: 11:00
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY:
5 czerwca 2019r. (środa)
na poziomie podstawowym: 9:00
na poziomie rozszerzonym: 11:00


Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego 14 czerwca 2019r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

21 czerwca 2019r.


 TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego liceum)
NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Lp. Rodzaj czynności termin w postępowaniu rekrutacyjnym termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja 2019r.
do 31 maja 2019r.

do godz. 15:00

od 26 lipca 2019r.
do 30 lipca 2019r.
do godz. 15:00

2.

Przeprowadzenie:

 1. sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do odziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji,
 2. prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego i szkół z odziałami sportowymi lub odziłami mistrzostwa sportowego,
 3. sprawdzianu kompetencji języokowych dla kandydatów do szkół dwujęzycznych i szkół z odziałami dwujęzycznymi lub z odziałami międzynarodowymi.
 1. 3 czerwca 2019r.
 2. od 4 czerwca 2019r. do 7 czerwca 2019r.
 3. od 10 czerwca 2019r. do 11 czerwca 2019r.
 1. 31 lipca 2019r.
 2. 1 sierpnia 2019r.
 3. 31 lipca 2019r.
3. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjne informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej do 13 czerwca 2019r.
do godz. 10:00
do 5 sierpnia 2019r.
do godz. 10:00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

do 13 czerwca 2019r.
do godz. 10:00

do 5 sierpnia 2019r.
do godz. 10:00
5. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół od 14 czerwca 2019r.
do 19 czerwca 2019r.
do godz. 15:00
nie dotyczy
6. Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego
od 21 czerwca 2019r.
do 25 czerwca 2019r.
do godz. 15:00
nie dotyczy
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikownych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 lipca 2019r.
godz. 10:00
21 sierpnia 2019r.
godz. 10:00
7. Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły od 16 lipca 2019r.
do 18 lipca 2019r.
od 21 siepnia 2019r.
do 23 sierpnia 2019r.
8. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 16 lipca 2019r.
do 24 lipca 2019r.
do godz. 13:00

od 21 sierpnia 2019r.
do 29 sierpnia 2019r.

do godz. 13:00
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2019r.
godz. 13:00
30 sierpnia 2019r.
godz. 13:00

 

 WIELKOPOLSKI BAROMETR ZAWODÓW 2018

Na podstawie informatora nadesłanego do naszej szkoły przedstawiamy zawody deficytowe i kwalifikacje najbardziej porządane dla subregionu pilskiego

ZAWODY DEFICYTOWE:

powiat chodzieski: ślusarze, spawacze, technicy mechanicy, pracownicy ds. rachunkowościi księgowości, operatorzy obrabiarek skrawających, spedytorzy i logistycy.

powiat czarnkowsko-trzcianecki: ślusarze, spawacze, elektrycy, elektortechnicy, elektromonterzy, pielęgniarki i położne, monterzy instalacji budowlanych, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, dekarze,blacharze budowlani.

powiat pilski: fryzjerzy, kucharze, projektanci i administratorzybaz danych, programiści, spawacze, elektrycy elektrotechnicy, elektromonterzy, murarze, tynkarze.

powiat wągrowiecki: cieśle i stolarze budowlani, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, pielęgniarki i położne, tapicerzy, pracownicy robot wykończeniowych w budownictwie, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych.

powiat zlotowski: fryzjerzy, robotnicy obróbki drewna i stolarze, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, robotnicy budowlani, mechanicy pojazdów samochodowych.

PORZĄDANE NA WIELKOPOLSKIM RYNKU PRACY KWALIFIKACJE:

 • uprawnienia do obsługi wózków widłowych
 • znajomość programów specjalistycznych
 • prawo jazdy kat. C+E, C, D
 • uprawnienia kierowcy zawodowego
 • uprawnienia spawacza
 • uprawnienia elektryczne
 • obsługa kas fiskalnych
 • obsługa koparko-ładowarki

 

opracowano na podstawie:

Informatora dla uczniów wybierających zawód

wydanego przez

Samorząd Województwa Wielkopolskiego na rok 2019