Pedagog szkolny

"Dziecko i dorosły to dwie różne części ludzkości,

które nawzajem wpływają na siebie przy obopólnej pomocy powinny współistnieć w harmonii.

To nie jest tyko tak, że dorosły musi pomagać dziecku,

ale także dziecko musi pomagać dorosłemu".

Janusz KorczakPEDAGOG SZKOLNY

mgr Joanna Kołodziejczak

 

jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach pracy:

 ŚRODA               9:50 - 11:35

CZWARTEK       11:50 - 12:35

PIĄTEK             10:50 - 12:35
Spotkania w poniedziałki i wtorki po wcześniej uzgodnieniu z pedagogiem szkolnym


Gabinet pedagoga szkolnego znajduje się

w budynku Szkoły Podstawowej w Romanowie Dolnym

na pierwszym piętrze


ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Pedagog szkolny (wg "Encyklopedii pedagogicznej") to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania
i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Jednak głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.


Zadania pedagoga i psychologa szkolnego wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
  i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
  w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły
  i placówki;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
  stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola,
  szkoły i placówki;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych
  form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
  i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 •  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 • uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
 • edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
 • funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 •  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.